ชื่อหนังสือ โครงการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกราชอณาจักรกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในสถานกาณ์ปัจจุบัน : An Analysis and Review of Manangement of Migrant Worker Repatriation fund in Current Situations
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ (12/16) 19.04.2 ส 768 ร 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 282 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน,กฎหมายเปรียบเทียบ,การอพยพระหว่างประเทศ,ผู้อพยพเข้าประเทศ,คนงานอพยพ,คนงานต่างชาติ,นโยบายการอพยพย้ายถิ่น,โครงการศึกษา,นโยบายแรงงาน
สารสังเขป ที่มาของเงินกองทุน,โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุน,ทิศทางของสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร,ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553,ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร, การดำเนินงานเร่งด่วนในปี 2553,
วันที่บันทึกข้อมูล 30/09/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกราชอณาจักรกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในสถานกาณ์ปัจจุบัน : An Analysis and Review of Manangement of Migrant Worker Repatriation fund in Current Situations1-28217020400016212_0.pdf