ชื่อหนังสือ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงสร้างและการจัดองค์กร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 001 ส - ก 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร , 2559
ลักษณะทางกายภาพ 7 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
สารสังเขป กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่บันทึกข้อมูล 01/08/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙7122020400016092_0.pdf
2ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน กรมการจัดหางาน1-4251020400016092_1.pdf