ชื่อหนังสือ รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีคุณค่า
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร TH
ภาษา ไทย
เลขหมู่ (12) 19.04.2 ก 111 ร 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 589 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป กฎหมาย กฎ ระเบียบการเคลื่อนย้ายแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน,คุณสมบัติและข้อสังเกตที่สำคัญของกฏหมายการจ้างงานในประเทศอาเซียน,การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน,การป้องกันการค้ามนุษย์,ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน,เปรียบเทียบการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
วันที่บันทึกข้อมูล 20/06/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีคุณค่า1-58931020400016014_0.pdf