ชื่อหนังสือ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance - OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 105 ก - น 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร , 2559
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance - OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่บันทึกข้อมูล 31/05/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance - OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 22020400015977_0.pdf