ชื่อหนังสือ หารือการอนุญาตจัดงานนัดพบตลาดงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 902 ก - ห 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองนิติการ , 2559
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป หารือการอนุญาตจัดงานนัดพบตลาดงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 22/03/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1หารือการอนุญาตจัดงานนัดพบตลาดงาน 23020400015839_0.pdf