ชื่อหนังสือ การบริหารงานจัดหางานในประเทศภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า (ผลงานลำดับที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สุชาติ พรชัยวิเศษกุล
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ส 761 ก 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ 72 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป ความสำคัญของปัญหา,วัตถุประสงค์ของการศึกษา,วิธีการศึกษา,ความเป็นมา,การบริหารงานจัดหางานในประเทศในปัจจุบัน,นโยบายเร่งด่วนจะดำเนินการภายในปีแรก,นโยบายเศรษฐกิจ,นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนแม่บทด้านแรงงาน,การบริหารงานจัดหางานของไทยใน๑๐ปีข้างหน้า,แนวโน้มสถานการณ์กำลังแรงงาน,บทสรุปและข้อเสนอแนะ,บรรณานุกรม,ภาคผนวกก.,ภาคผนวกข.และภาคผนวกค.
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 17020400015756_0.pdf
2ความสำคัญของปัญหา,วัตถุประสงค์ของการศึกษา,วิธีการศึกษา1-518020400015756_1.pdf
3ความเป็นมา,การบริหารงานจัดหางานในประเทศในปัจจุบัน6-1216020400015756_2.pdf
4นโยบายเร่งด่วนจะดำเนินการภายในปีแรก,นโยบายเศรษฐกิจ,นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนแม่บทด้านแรงงาน13-5218020400015756_3.pdf
5การบริหารงานจัดหางานของไทยใน๑๐ปีข้างหน้า,แนวโน้มสถานการณ์กำลังแรงงาน53-6723020400015756_4.pdf
6บทสรุปและข้อเสนอแนะ68-7221020400015756_5.pdf
7บรรณานุกรม736020400015756_6.pdf
8ภาคผนวกก.,ภาคผนวกข.และภาคผนวกค. 8020400015756_7.pdf