ชื่อหนังสือ ความพึงพอใจในการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการจัดหางานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สุชาติ พรชัยวิเศษกุล
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ส 761 ค 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ 62 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป ความสำคัญของปัญหา,ร่างแผนพัฒนา,นโยบายรัฐบาลด้านแรงงาน,นโยบายกระทรวงแรงงาน,แนวคิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดหางานในประเทศ,ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา,ผลการศึกษาความพึงพอใจและการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่,สรุปผลและข้อเสนอแนะ
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 11020400015755_0.pdf
2ความสำคัญของปัญหา,ร่างแผนพัฒนา,นโยบายรัฐบาลด้านแรงงาน,นโยบายกระทรวงแรงงาน,แนวคิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดหางานในประเทศ1-2415020400015755_1.pdf
3ผลการศึกษาความพึงพอใจและการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่25-626020400015755_2.pdf
4บรรณานุกรม,ภาคผนวก63-644020400015755_3.pdf