ชื่อหนังสือ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมอาเซียนในบริบทการเคลื่อนย้ายแรงงานของไทย (ผลงานลำดับที่ ๓)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ธ 394 ก ฉ.2,2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 81 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน,การเคลื่อนย้ายในงาน,ประเทศในอาเซียน
สารสังเขป ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา,วัตถุประสงค์,แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารแรงงานต่างด้าว,ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ,การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมอาเซียนในบริบท การเคลื่อนย้ายแรงงานของเสรี,ประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,การศึกษา วิเคราะห์ การเคลื่อนย้ายแรงงานตามกรอบประชาคมอาเซียน และเคลื่อนย้ายในบริบทไทย,การเป็นเสรีภาพการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางธุรกิจกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสีรีกับผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 48020400015752_0.pdf
2ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา,วัตถุประสงค์1-523020400015752_1.pdf
3แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารแรงงานต่างด้าว,ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ6-1723020400015752_2.pdf
4การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมอาเซียนในบริบท การเคลื่อนย้ายแรงงานของเสรี,ประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน18-4127020400015752_3.pdf
5การศึกษา วิเคราะห์ การเคลื่อนย้ายแรงงานตามกรอบประชาคมอาเซียน และเคลื่อนย้ายในบริบทไทย,การเปฺเสรีภาพการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางธุรกิจกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสีรีกับผลกระทบต่อประเทศไทย42-7029020400015752_4.pdf
6สรุปและข้อเสนอแนะ71-8117020400015752_5.pdf
7บรรณานุกรมและภาคผนวก 18020400015752_6.pdf