ชื่อหนังสือ การเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กรณีการขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานลำดับที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ธ 394 ก ฉ.2,2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 59 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน,การเคลื่อนไหวแรงงาน,ใบอนุญาตทำงาน
สารสังเขป ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา,วัตถุประสงค์ของการศึกษา,แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง,นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแบบดิจิทัล(Digital Economy),แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล,การเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy),กรณีการขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผลงานลำดับที่ 2),การเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจแบบดิจิทัล,ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการเพื่อให้มีการให้บริการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 49020400015751_0.pdf
2ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา,วัตถุประสงค์ของการศึกษา1-329020400015751_1.pdf
3แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง,นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแบบดิจิทัล(Digital Economy),แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล4-1634020400015751_2.pdf
4การเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)17-2418020400015751_3.pdf
5การเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจแบบดิจิทัล,ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการเพื่อให้มีการให้บริการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์25-4117020400015751_4.pdf
6สรุปและข้อเสนอแนะ42-4316020400015751_5.pdf
7บรรณานุกรมและภาคผนวก 10020400015751_6.pdf