ชื่อหนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดหางานในประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๓)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรรษา โอเจริญ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ห 268 ก 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2557
ลักษณะทางกายภาพ 64 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน,การจ้างงาน หรือการมีงานทำ,โอกาสในการมีงานทำ
สารสังเขป ข้อกฏหมายเกี่ยวกับกรมการจัดหงาน,นโยบายรัฐบาลด้านแรงงานและพัฒนาระบบบริการจัดหางาน,นโยบายกระทรวงแรงงาน,ปัญหาการให้บริการจัดหางานในประเทศ,แนวปฏิบัติการให้บริการจัดหางานในประเทศ,การให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน,ปัญหาด้านนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559