ชื่อหนังสือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างยั่งยืน (ผลงานลำดับที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรรษา โอเจริญ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ห 268 ก 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2557
ลักษณะทางกายภาพ 50 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน,การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
สารสังเขป สภาพทั่วไปและความสำคัญของปัญหา,วัตถุประสงค์ของการศึกษา,ความหมายและการทำงานของการตลาดแรงงาน,สาเหตุการขาดแคลนแรงงาน,การเคลื่อนย้ายแรงงาน,วิธีการศึกษา,สถานการณ์ตลาดแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน,แนวทางแก้ไขปัญหา,สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 16020400015748_0.pdf
2สภาพทั่วไปและความสำคัญของปัญหา,วัตถุประสงค์ของการศึกษา,ความหมายและการทำงานของการตลาดแรงงาน,สาเหตุการขาดแคลนแรงงาน,การเคลื่อนย้ายแรงงาน1-2321020400015748_1.pdf
3วิธีการศึกษา,สถานการณ์ตลาดแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน,แนวทางแก้ไขปัญหา24-4120020400015748_2.pdf
4สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ42-479020400015748_3.pdf
5บรรณานุกรมและภาคผนวก 5020400015748_4.pdf