ชื่อหนังสือ คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพาะกรณีการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สมเกียรติ บุญทอง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ 12.05.6 ค 111 ส 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 299 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพาะกรณีการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล,ที่มาและความสำคัญประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ฉบับลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕,การคุ้มครองแรงงานในงานประมงระดับประมงทะเล,ขอบเขตการใช้กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐,นายจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล,การคุ้มครองแรงงานเด็ก,การวิเคราะห์และคำพิพากษาศาลฏีกา,บทสรุปและข้อเสนอแนะ,กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 22020400015747_0.pdf
2ที่มาและความสำคัญประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ฉบับลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕1-6620020400015747_1.pdf
3นายจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล,การคุ้มครองแรงงานเด็ก67-22115020400015747_2.pdf
4การวิเคราะห์และคำพิพากษาศาลฏีกา,บทสรุปและข้อเสนอแนะ,กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗222-29427020400015747_3.pdf
5บรรณานุกรม,ภาคผนวก295-29913020400015747_4.pdf