ชื่อหนังสือ การให้องค์กรภายนอกเข้าร่วมการพัฒนาการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรณีศึกษาการทำงานเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ (ผลงานลำดับที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ว 742 ป 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ 58 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าตามฤกูกาลในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐,ภาพรวมพัฒนาการการบริหารจัดการส่งแรงงานไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์,แนวทางการบริหารการจัดส่งฯในประเทศทั้งสอง,ปัญหาแรงงานที่เกิดขั้นในการไปทำงานต่างประเทศ,แนวทางการเจรากับประเทศคู่ภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาหลัก
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559