ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพการจัดการฝึกอบรมและสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ว 742 ป 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ 79 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ,การส่งเสริมการมีงานทำ,การฝึกอบรมอาชีพ,นโยบายการฝึกอบรม
สารสังเขป แนวคิด ทฟษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,กระบวนการฝึกอบรม,หลักสูตรและการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ,ของกรมการจัดหางาน พ.ศ.2550
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559