ชื่อหนังสือ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีงานทำในประเทศ (ผลงานลำดับที่ ๒)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ยุวรี ญาณเตโช
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ย 444 ผ 2554
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2554
ลักษณะทางกายภาพ 69 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน,การประกันการมีงานทำ,การส่งเสริมการมีงานทำ
สารสังเขป ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา,แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับงานบริการประชาชน,แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery),แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการว่าจ้างทำงานและการจัดหางาน,การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมกรมการจัดหางานด้านการให้บริการจัดหางานภาครัฐ,การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน,ประเด็นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,ประเด็นจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เจ้าหน้าที่บริษัทจัดหางาน,สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 12020400015741_0.pdf
2ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา,แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับงานบริการประชาชน,แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery),แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการว่าจ้างทำงานและการจัดหางาน1-3519020400015741_1.pdf
3การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมกรมการจัดหางานด้านการให้บริการจัดหางานภาครัฐ,การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน,ประเด็นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,ประเด็นจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เจ้าหน้าที่บริษัทจัดหางาน36-6115020400015741_2.pdf
4สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ62-6810020400015741_3.pdf
5บรรณานุกรมและภาคผนวก 7020400015741_4.pdf