ชื่อหนังสือ ผลสัมฤทธิ์การให้บริจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (ผลงานลำดับที่ ๑)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ยุวรี ญาณเตโช
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ย 444 ผ 2554
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2554
ลักษณะทางกายภาพ 105 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน,การประกันการมีงานทำ,การส่งเสริมการมีงานทำ
สารสังเขป ความเป็นมาและความสำคัญ,ความสำคัญของการศึกษา,แนวคิดเกี่ยวกับการประกันการว่างงาน,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง,รูปแบบการศึกษา,วิธีการศึกษา,สภาพของปัญหา,ผลการให้บริการผูประกันตนกรณีว่างงาน,สรุปและข้อเสนอแนะ
วันที่บันทึกข้อมูล 24/02/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 7020400015740_0.pdf
2ความเป็นมาและความสำคัญ,ความสำคัญของการศึกษา,แนวคิดเกี่ยวกับการประกันการว่างงาน,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1-4413020400015740_1.pdf
3รูปแบบการศึกษา,วิธีการศึกษา,สภาพของปัญหา,ผลการให้บริการผูประกันตนกรณีว่างงาน45-845020400015740_2.pdf
4สรุปและข้อเสนอแนะ85-994020400015740_3.pdf
5บรรณานุกรมและภาคผนวก 9020400015740_4.pdf