ชื่อหนังสือ สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - น 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2559
ลักษณะทางกายภาพ จัดเก็บอยู่ชั้น พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
วันที่บันทึกข้อมูล 05/01/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี250020400015632_0.pdf