ชื่อหนังสือ สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - น 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2559
ลักษณะทางกายภาพ จัดเก็บอยู่ชั้น พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
วันที่บันทึกข้อมูล 05/01/2559
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘433020400015631_0.pdf