ชื่อหนังสือ สัญญาเลขที่ ๑๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานด้านอาเซียน จำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 106 ส - ส 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกรม , 2558
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ เอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
สารสังเขป เอกสารจัดเก็บอยู่ฝ่ายพัสดุ
วันที่บันทึกข้อมูล 23/12/2558