ชื่อหนังสือ สัญญาเลขที่ ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร (สจก.1) จำนวนเงิน ๒๒๘,๐๐๐ บาท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกรม
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 106 ส - ส 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกรม , 2558
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ เอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
สารสังเขป เอกสารจัดเก็บอยู่ฝ่ายพัสดุ
วันที่บันทึกข้อมูล 15/12/2558