ชื่อหนังสือ การเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กรณีการขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ผลงานลำดับที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชช 12.05.6 ธ 394 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 59 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบดิจิทัล,รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์,ความปลอดภัยของข้อมูล,การเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจแบบดิจิทัล,รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนเทคโนโลยี,การทำธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐ,ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการเพื่อให้มีการให้บริการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมการจัดหางาน
วันที่บันทึกข้อมูล 16/12/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 16020400015460_0.pdf
2นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบดิจิทัล,รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์,ความปลอดภัยของข้อมูล5-1625020400015460_1.pdf
3รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนเทคโนโลยี,การทำธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐ17-4314020400015460_2.pdf
4บรรณานุกรม,ภาคผนวก 4020400015460_3.pdf