ชื่อหนังสือ การตรวจสอบและรับรองค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ (ผลงานลำดับที่ 1 )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สลักจิต เกิดจั่น
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ส 111 ก 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ 17 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๗,พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐,นโยบายว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำกรณีการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ
วันที่บันทึกข้อมูล 04/12/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 17020400015422_0.pdf
2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๗,พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐,นโยบายว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำกรณีการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ1630020400015422_1.pdf
3บรรณานุกรม 8020400015422_2.pdf