ชื่อหนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมการจัดหางานรองรับการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย (ผลงานลำดับที่ 2 )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สุจิตรา ขจรกิดาการ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ส 753 ก 2556
พิมพลักษณ์ ขอนแก่น : กองวิจัยตลาดแรงงาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ 17 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป การบริการแนะแนวอาชีพ,การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU,การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
วันที่บันทึกข้อมูล 03/12/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 13020400015420_0.pdf
2การบริการแนะแนวอาชีพ,การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU,การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ1529020400015420_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 6020400015420_2.pdf