ชื่อหนังสือ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ 03.02.2 ก 111 ผ 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 150 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป สาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558,แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559,รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ในส่วนที่เกียวกับกรมการจัดหางาน)รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมายในการบริการหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559,รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่บันทึกข้อมูล 01/12/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมการจัดหางาน 194020400015401_0.pdf