ชื่อหนังสือ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 902 ส - ส 2558
พิมพลักษณ์ จังหวัดอุทัยธานี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี , 2558
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
สารสังเขป สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืนกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
วันที่บันทึกข้อมูล 03/11/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 7020400015327_0.pdf
2รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืนกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2558 9020400015327_1.pdf