ชื่อหนังสือ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองส่งเสริมการมีงานทำ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ค 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙,โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙,โครงการแนะแนวอาชีพ,แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา (ไม่มีงบประมาณ),แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา,แนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ,แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป (ไม่มีงบประมาณ),กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร,กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นทหารกองหนุน,แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้,กิจกรรมส่วเสริมการรับงานไปทำที่บ้านส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ
วันที่บันทึกข้อมูล 22/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 18020400015309_0.pdf
2โครงการแนะแนวอาชีพ 27020400015309_1.pdf
3แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน,แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน 29020400015309_2.pdf