ชื่อหนังสือ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ส - ข 2559
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน , 2558
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙,โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙,โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙,โครงการ ๓ ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙,โครงการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(Smart Job Center)
วันที่บันทึกข้อมูล 21/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 6020400015296_0.pdf
2โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 7020400015296_1.pdf
3โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 19020400015296_2.pdf
4โครงการ ๓ ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 5020400015296_3.pdf
5โครงการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(Smart Job Center) 14020400015296_4.pdf