ชื่อหนังสือ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองวิจัยตลาดแรงงาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ค 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองวิจัยตลาดแรงงาน , 2558
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔,โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ
วันที่บันทึกข้อมูล 21/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ1-112020400015292_0.pdf