ชื่อหนังสือ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ส - ค 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
สารสังเขป โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙,โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙,โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙,โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙,โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
วันที่บันทึกข้อมูล 21/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙1-115020400015291_0.pdf
2โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙1-139020400015291_1.pdf
3โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙1-244020400015291_2.pdf
4โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ1-411020400015291_3.pdf