ชื่อหนังสือ กลยุทธ์ในการพัฒนาการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพเพื่อการจ้างงานเชิงรุก (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฐิติมา นราพงศ์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ฐ 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป การแนะแนวอาชีพ,ประเภทของการแนะแนว,หลักในการแนะแนวอาชีพการจัดการเชิงกลยุทธ์,ทฤษฎีMckinsey's 7S model ของR.Waterman,กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีพ
วันที่บันทึกข้อมูล 15/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 63020400015258_0.pdf
2การแนะแนวอาชีพ,ประเภทของการแนะแนว,หลักในการแนะแนวอาชีพการจัดการเชิงกลยุทธ์,ทฤษฎีMckinsey's 7S model ของR.Waterman,กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีพ1-15131020400015258_1.pdf
3บรรณานุกรม 33020400015258_2.pdf