ชื่อหนังสือ การให้บริการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพอิสระให้คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฐิติมา นราพงศ์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ฐ 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 18 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550,ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการแห่งชาติและวิธีการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงฝึกงานหรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการพ.ศ.2552,กรมการจัดหางานกับการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ
วันที่บันทึกข้อมูล 15/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 61020400015257_0.pdf
2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550,พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550,ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการแห่งชาติและวิธีการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงฝึกงานหรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการพ.ศ.2552,กรมการจัดหางานกับการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ1-1895020400015257_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 30020400015257_2.pdf