ชื่อหนังสือ การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านทรัพยากรมนุษย์ (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กตพร สองเมืองสุข
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ก 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป กรมการจัดหางานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน,การรวมตัวของอาเซียนที่จะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558,การขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย,สถานการณ์ความไม่สอดคล้องทางการศึกาาต่อตลาดแรงงานของประเทศไทย,บรรณานุกรม
วันที่บันทึกข้อมูล 09/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 28020400015240_0.pdf
2กรมการจัดหางานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน,การรวมตัวของอาเซียนที่จะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558,การขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย,สถานการณ์ความไม่สอดคล้องทางการศึกาาต่อตลาดแรงงานของประเทศไทย1-1341020400015240_1.pdf
3บรรณานุกรม 14020400015240_2.pdf