ชื่อหนังสือ ผลสำเร็จในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กตพร สองเมืองสุข
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ก 111 ผ 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 18 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550,พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2550,กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ส.2554,มาตรการส่งเสริมสิทธิประโยชน์แก่นายจ้างสถานประกอบการ
วันที่บันทึกข้อมูล 09/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 36020400015237_0.pdf
2พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550,พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2550,กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ส.2554,มาตรการส่งเสริมสิทธิประโยชน์แก่นายจ้างสถานประกอบการ1-1872020400015237_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 35020400015237_2.pdf