ชื่อหนังสือ ความสำเร็จของการจัดงาน วันมหกรรมอาชีพ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วสันต์ ปาลาศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ว 358 ค 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานสมุทรปราการ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 18 หน้า. ภาพประกอบ.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ,แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ,หลักการบริหารจัดการและการตลาด,หน่วยงานส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเงินทุน,หน่วยงานส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านฝึกอบรม,บรรณานุกรม,ภาคผนวก
วันที่บันทึกข้อมูล 09/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 35020400015231_0.pdf
2ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ,แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ,หลักการบริหารจัดการและการตลาด,หน่วยงานส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเงินทุน,หน่วยงานส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านฝึกอบรม1-1864020400015231_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 19020400015231_2.pdf