ชื่อหนังสือ แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในการเช้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ศ 111 น 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในการเช้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
วันที่บันทึกข้อมูล 09/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 27020400015223_0.pdf
2แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในการเช้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)1-1543020400015223_1.pdf
3บรรณานุกรม 18020400015223_2.pdf