ชื่อหนังสือ คู่มือการเสียภาษีสำหรับแรงงานไทยในสิงคโปร์ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ศ 111 ค 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป นโยบายด้านภาษีของประเทศสิงคโปร์,แหล่งรายได้หลักของรัฐบาลสิงคโปร์,สาระสำคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,การยื่นแบบแสดงรายการรายได้ประจำปี,ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการ
วันที่บันทึกข้อมูล 09/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 20020400015222_0.pdf
2นโยบายด้านภาษีของประเทศสิงคโปร์,แหล่งรายได้หลักของรัฐบาลสิงคโปร์,สาระสำคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,การยื่นแบบแสดงรายการรายได้ประจำปี,ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการ1-1542020400015222_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 8020400015222_2.pdf