ชื่อหนังสือ ศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) จังหวัดนครราชสีมา (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เที่ยง ดอกกระโทก
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ท 731 ศ 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 18 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป พระราชบัญญัติจัดหางานแบะคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2528แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2537,มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม 2546เห็นชอบให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศพ.ศ.2547,ศูนย์ทะเบียนคนหางานปทำงานต่างประเทศ,ศูนย์เตรียมความพร้อมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ,การจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง
วันที่บันทึกข้อมูล 08/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 43020400015208_0.pdf
2พระราชบัญญัติจัดหางานแบะคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2528แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2537,มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม 2546เห็นชอบให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศพ.ศ.2547,ศูนย์ทะเบียนคนหางานปทำงานต่างประเทศ,ศูนย์เตรียมความพร้อมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ,การจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง1-1876020400015208_1.pdf
3บรรณนานุกรม,ภาคผนวก 26020400015208_2.pdf