ชื่อหนังสือ การประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานลาว-ไทย ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 9 (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพ็ญวดี รัตตกูล
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 พ 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 14 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรับบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรับบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศพ.ส.2550,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ.ส.2549,บรรณานุกรม,ภาคผนวก
วันที่บันทึกข้อมูล 08/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 27020400015205_0.pdf
2บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรับบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรับบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศพ.ส.2550,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ.ส.25491-1460020400015205_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 14020400015205_2.pdf