ชื่อหนังสือ แนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อาจศึก ชนะหาญ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 อ 111 น 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 10 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป แนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู้ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่บันทึกข้อมูล 10/07/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 43020400015007_0.pdf
2แนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู้ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ 57020400015007_1.pdf