ชื่อหนังสือ โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดวงพร ม่วงสุข
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ด 111 ค 2558
พิมพลักษณ์ นครสวรรค์ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดแลคนพิการ
วันที่บันทึกข้อมูล 10/07/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 28020400015006_0.pdf
2โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดแลคนพิการ 52020400015006_1.pdf
3บรรณานุกรม ภาคผนวก 11020400015006_2.pdf