ชื่อหนังสือ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดวงพร ม่วงสุข
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ด 111 ส 2558
พิมพลักษณ์ นครสวรรค์ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 9 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป
วันที่บันทึกข้อมูล 10/07/2558