ชื่อหนังสือ การพิจารณาคำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ศึกษากรณี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มลฤดี มุกดา
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ม 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ หนองบัวลำภู : สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 14 หน้า. ตาราง.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การส่งเสริมการมีงานทำ,แนะแนวอาชีพ,ความต้องการจ้างแรงงาน
สารสังเขป ชื่อผลงาน, ระยะเวลาที่ดำเนินการ, ความรู้ทางวิชาหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ, สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ, ผลสำเร็จของงาน, การนำไปใช้ประโยชน์, ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ ปัญหา/ อุปสรร
วันที่บันทึกข้อมูล 10/07/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 33020400014999_0.pdf
2ชื่อผลงาน, ระยะเวลาที่ดำเนินการ, ความรู้ทางวิชาหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ, สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ, ผลสำเร็จของงาน, การนำไปใช้ประโยชน์, ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ ปัญหา/ อุปสรร 65020400014999_1.pdf
3บรรณานุกรม , ภาคผนวก 24020400014999_2.pdf