ชื่อหนังสือ แนวทางการติดตามเงินที่นายจ้างไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบถ้วน (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สุปราณี ยิ้มผึ้ง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ส 111 น 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2557
ลักษณะทางกายภาพ 7 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป แนวทางการติดตามเงินที่นายจ้างไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบถ้วน,ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรว่าด้วยการรับเงินการใช้จ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วันที่บันทึกข้อมูล 03/06/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 17020400014887_0.pdf
2แนวทางการติดตามเงินที่นายจ้างไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบถ้วน,ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรว่าด้วยการรับเงินการใช้จ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม1-724020400014887_1.pdf
3บรรณานุกรม 12020400014887_2.pdf