ชื่อหนังสือ สรุปนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ (ครึ่งปีหลัง) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - น 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป สรุปนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ (ครึ่งปีหลัง) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
วันที่บันทึกข้อมูล 19/05/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สรุปนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ (ครึ่งปีหลัง) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 49020400014852_0.pdf