ชื่อหนังสือ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานทำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองส่งเสริมการมีงานทำ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - ผ 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการมีงานทำ , 2557
ลักษณะทางกายภาพ 32 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานทำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
วันที่บันทึกข้อมูล 19/12/2557
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานทำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 126020400014345_0.pdf