ชื่อหนังสือ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 002 ก - ค 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ 6 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 7, 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
สารสังเขป กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ อำนาหน้าที่การดำเนินงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 18/05/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน6194020400014249_0.pdf
2วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ กรมการจัดหางาน712020400014249_1.pdf