ชื่อหนังสือ แผนงาน 5 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 แนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 903 ก - ร 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2558
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
สารสังเขป แผนงาน 5 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 แนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่บันทึกข้อมูล 06/11/2557
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนงาน 5 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 แนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 904020400014206_14.xls