ชื่อหนังสือ การรับและการคืนหลักประกันการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วาสนา คำลือ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ว 491 ก 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 16 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป การรับและการคืนหลักประกันการจัดหางานในประเทศ,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับและการคืนหลักประกันการจัดหางานในประเทศ,ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการเปลี่ยนหลักประกันและการคืนหลักประกันให้ผู้รับอนุญาตจัดหางาน,ประเภทหลักประกัน,การรับหลักประกันเป็นพันธบัตรของรับบาลไทย
วันที่บันทึกข้อมูล 22/09/2557
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 10020400014056_0.pdf
2การรับและการคืนหลักประกันการจัดหางานในประเทศ,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับและการคืนหลักประกันการจัดหางานในประเทศ,ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการเปลี่ยนหลักประกันและการคืนหลักประกันให้ผู้รับอนุญาตจัดหางาน,ประเภทหลักประกัน,การรับหลักประกันเป็นพันธบัตรของรับบาลไทย1-1532020400014056_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 8020400014056_2.pdf