ชื่อหนังสือ แนวทางการขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วาสนา คำลือ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ว 491 น 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป แนวทางการขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานในประเทศ,ขั้นตอนการพิจารณาการขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานในประเทศ,ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอนายทะเบียน,ขั้นตอนการลงทะเบียน
วันที่บันทึกข้อมูล 22/09/2557
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 10020400014055_0.pdf
2แนวทางการขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานในประเทศ,ขั้นตอนการพิจารณาการขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานในประเทศ,ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอนายทะเบียน,ขั้นตอนการลงทะเบียน1-1222020400014055_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 4020400014055_2.pdf