ชื่อหนังสือ นโยบายกระทรวงแรงงานและทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - น 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป นโยบายกระทรวงแรงงานและทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วันที่บันทึกข้อมูล 19/09/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1นโยบายกระทรวงแรงงานและทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 71020400013804_0.pdf